Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

Catering4pets                                                                                                                    

 

Artikel 1.

 1. Catering4pets, gevestigd en kantoorhoudende te Tolbert, aan de Feithspark 7, is leverancier van diepvriesvoeders en droogvoeders in de meest ruime zin van het word voor huisdieren.
 2. Zij die leveren aan derden, verder te noemen de verkooppunten.
 • Ad. b. Verkooppunten zijn kopers, zoals dierenwinkels, dierenartsen, etc. die de producten van Catering4pets afnemen direct bij Catering4pets voor de doorverkoop aan particulieren.

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle transacties tussen Catering4pets en de kopers.

Artikel 2.

 1. Op alle transacties van Catering4pets met de in artikel 1 genoemde kopers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien de koper zelf algemene voorwaarden hanteert, kunnen de algemene voorwaarden van de verkoper niet tegen de algemene voorwaarden van Catering4pets worden ingeroepen en bij strijdigheid gelden onverminderd de algemene voorwaarden van Catering4pets, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Catering4pets levert uitsluitend aan verkooppunten die een dier gerelateerde KVK inschrijving kunnen overleggen.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. De door Catering4pets opgegeven prijzen zijn exclusief b.t.w.
 2. Indien zich na het aanvaarden van een opdracht enige verhoging of prijsbepalende factoren zich voordoen, waarop Catering4pets redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals stijging materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belasting, transportkosten, waardevermindering overeengekomen betalingsmiddelen –ook al is zulks voorzien bij het sluiten van de overeenkomst is Catering4pets  gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Bijzonder extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 4. Aanbiedingen

 1. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze zijn voor Catering4pets slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens, informatie, blijven eigendom van Catering4pets en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.
 2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Reclames

 1. Reclames dienen uiterlijk 24 uur na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend bij Catering4pets. Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen en de daaraan verbonden termijnen.
 2. Indien een reclame gegrond blijkt, zal Catering4pets zulks kenbaar maken aan de koper, waarbij Catering4pets het recht heeft, hetzij de gereclameerde zaken terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke zaken, dan wel de betreffende nota te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot een andere of meerdere schadevergoeding gehouden zal zijn.
 3. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na fiat Catering4pets.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Cateting4pets geleverde zaken blijven eigendom van Catering4pets totdat de koper alle verplichtingen voortkomend uit de betreffende overeenkomst met Catering4pets is nagekomen.
 2. Koper is verplicht op eerste verzoek van Catering4pets de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s, waaronder brandschade, waterschade, diefstal etc. en Catering4pets te vrijwaren van aansprakelijkheid van derden op deze zaak.
 3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dienen op eerste verzoek daartoe door Catering4pets door de koper aan Catering4pets te worden teruggegeven.

 

Artikel 7. Betalingscondities

 1. De betaling dient te geschieden binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling binnen deze termijn is de koper automatisch in verzuim zonder sommatie-en in gebreken stelling.
 2. Indien u de factuur niet betaald binnen 10 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen. De factuur zal daarbij verhoogd worden met 5,00 euro aan administratiekosten.
 3. Indien u na de herinnering ( 21 dagen totaal) niet tot betaling overgaat, zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen één week de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal bovenop de reeds verhoogde factuur verhoogd worden met 5,00 aan administratiekosten.
 4. Indien u na de aanmaning niet tot betalen overgaat( 28 dagen totaal), zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. U bent in het geval van overdracht aan het incassobureau wettelijke rente en buitengerechtelijke incasso verschuldigd.

 

Artikel 8. Risico

 1. Het risico over de zaken gaat over van Catering4pets op koper op het moment van levering. In geval koper op het afgesproken tijdstip niet bereid is of in staat is de zaken in ontvangst te doen nemen, kan Catering4pets de aken als geleverd beschouwen en deze conserveren en opslaan en verzekeren gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de koper.

 

Artikel 9. Annulering en wijzigingen

 1. Annulering en/of wijziging van enige opdracht/bestelling om welke reden dan ook is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Catering4pets.
 2. Bij wijziging c.q. annulering in overleg met Catering4pets is de koper verplicht de hieruit voortkomende schade voor Catering4pets geheel voor haar rekening te nemen. Dit betreft onder andere de kosten uit winstderving en overige schade.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Catering4pets is eerst aansprakelijk wegens niet tijdig, niet behoorlijke nakoming van de opdrachten, nadat Catering4pets schriftelijk in gebreke is gesteld en Catering4pets binnen een termijn van één maand daarna niet in staat is geweest de overeenkomst alsnog naar behoren na te komen.
 2. Catering4pets is leverancier en geen producent van de producten en derhalve niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten.
 3. Catering4pets is voorts nimmer tot vergoeding enige andere schade gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is voorgelegd.
 4. Behoudens aantoonbare grove schuld, dan wel aantoonbare grove nalatigheid zijdens Catering4pets is Catering4pets niet aansprakelijk voor eventuele schade van gebruik van de door Catering4pets geleverde zaken. Mocht Catering4pets ingevolge dit artikel schadeplichtig zijn geworden, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal €1500,00.

 

Artikel 10A. Overmacht

 1. Catering4pets is niet aansprakelijk voor niet, niet juist of niet tijdige uitvoering ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord.
 2. In dit geval wordt onder meer als overmacht beschouwd:
  1. Storingen in het bedrijf, dan wel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd, kostbaar of bezwaarlijk wordt gemaakt.
  2. Staking, ziekte of ongeval van personeel c.q. derden met uitvoering van de opdracht belast.
  3. Oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdrachten van invloed, onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van Catering4pets of in bedrijven waarvan Catering4pets zaken betrekt, welke met de betreffende opdracht in verband staan.
  4. Vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook van tijdige en op de juiste wijze bestelde zaken, materialen etc.
 3. In geval van overmacht zal de koper Catering4pets gedurende een naar omstandigheden redelijke termijn na de overeengekomen datum, waarop de opdracht uitgevoerd diende te zijn, de gelegenheid geven haar verplichtingen alsnog na te komen.
 4. Indien de overmacht aanhoudt heeft Catering4pets het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat deze wel uitvoerbaar is.
 5. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventueel door de koper verstrekte zaken zonder enige vergoeding door Catering4pets zullen worden teruggegeven aan de koper.
 6. De ontbonden verklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij.
 7. Bij ontbinding is geen der partijen jegens de ander tot enige schadevergoeding verplicht.

 

Artikel 11. Opschorting

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de betalingspositie van de koper voldoende wordt geacht bij niet-contante betaling.
 2. Zodra en zolang de koper een openstaande rekening voor zover opeisbaar niet voldoet, is Catering4pets gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 3. Catering4pets is steeds gerechtigd te harer genoegen zekerheid te vorderen voor de nakoming van betalingsplicht.
 4. Tijdens een opschorting als hiervoor bedoeld heeft de koper niet het recht op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen en blijven alle door de koper te beschikking gestelde zaken voor rekening en risico van de koper onder Catering4pets . Het beweerdelijk niet nakomen van enige verplichting ui de overeenkomst zijdens Catering4pets ontheft de koper niet van diens verplichtingen.

 

Artikel 12. Geschillen en toepasselijkheid

 1. Tenzij anders overeengekomen worden alle overeenkomsten beheerst door Nederlands recht.
 2. Koper dient er voor zorg te dragen dat de producten, welke worden verkocht van Catering4pets door de koper worden vervoerd en opgeslagen op een temperatuur welke gedurende de gehele tijd van vervoer en opslag diepgevroren is. Indien de koper niet zelf vervoert, doch door derden laat vervoeren is hij er voor aansprakelijk, dat bovengenoemde temperatuur ook door de door de koper ingeschakelde transporteur wordt gehanteerd. Koper dient zich te houden aan de gebruiksvoorschriften voor bewaring en/of koeling van producten.
 3. Verkooppunten zijn verplicht zorg te dragen, dat de door Catering4pets geleverde diepvriesproducten te allen tijde diepgevroren te blijven. Indien verkooppunten bezorgen bij consumenten, cliënten, eindgebruikers etc . dient het verkooppunt zorg te dragen , dat de consument, cliënt, eindgebruiker de geleverde diepvriesproducten diepgevroren ontvangen.
 4. Catering4pets is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verhalen van levering, welke is geschied door een verkooppunt.

 

Artikel 13.

 1. De verkooppunten dienen kennis te nemen van alle voor handen zijnde informatie omtrent de diepvriesvoeding en aanverwante artikelen, zoals gedroogde snacks, zoals deze is te vinden op de website van de producent. Zij dienen gedegen advies te geven aan de consumenten, zodat deze omtrent een en ander voldoende geïnformeerd zijn. Consumenten dienen met name volledig geïnformeerd/voorgelicht te worden over het verantwoord overzetten van de dieren van droogvoer naar rauw voer conform de hierboven genoemde informatie, de website van de producenten.
 2. De verkooppunten dienen minimaal de adviesverkoop-grootverbruik prijzen te hanteren bij de verkoop.
 3. Het op eigen initiatief bevoorraden van nieuwe of bestaande verkooppunten is niet toegestaan.

 

Winkelwagen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Bezorggebied

Doordat wij in een groot deel van Nederland bezorgen (Groningen,Friesland,Drenthe,Overijssel,Gelderland,Flevoland,Utrecht,Noord-Holland en Zuid-holland), kunnen wij wekelijks leveren*.

Wij proberen hierbij ook altijd om op dezelfde dag en in hetzelfde tijdsbestek te leveren. Op deze manier blijft voor u overzichtelijk wanneer u uw bestelling door moet geven en kunt verwachten.

© 2017 - 2023 info@catering4pets.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel